El Gran Consell a Vilabertran

El màxim òrgan de la Confraria és l’Assemblea general denominada Capítol general, format per tots els Confrares o socis de nombre. Aquests socis segons antiguitat i mereixements poden ser:

  • Fadrins
  • Confrares
  • Mestres i Dignataris ( Mestres fundadors, antics membres del Gran Consell, membres actius del Gran Consell)

La Confraria pot acordar el nomenament de Confares d’Honor i de Mèrit així com el lliurament de recompenses i distincions ( medalla Fides, vino,veritas).

La programació i direcció de les activitats correspon al Gran Consell compost per quinze Confares amb el grau de Mestre, a cadascun del qual li corresponen tasques especifiques ( Consol, Sindich, Camarleng, Canceller, Coper, Estimador de vitualles, etc.), sota la presidència del Gran Mestre.

Anualment es celebra Capítol general on s’aproven la memòria d’activitats, els comptes i pressupostos i, si s’escau, l’elecció dels membres del Gran Consell i dignataris. De forma extraordinaria el Capitol General es reuneix de forma solemne per a la cerimònia de recepció o investidura de nous Cofrades.